ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Chương trình đào tạo

STT Chương trình
Khóa đào tạo 2021
1 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cử nhân) Xem chi tiết
2 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư) Xem chi tiết
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Cử nhân) Xem chi tiết
4 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Kỹ sư) Xem chi tiết
5 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cử nhân) Xem chi tiết
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Kỹ sư) Xem chi tiết
7 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Cử nhân) Xem chi tiết
8 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Kỹ sư) Xem chi tiết
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
10 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
11 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
12 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
13 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Cử nhân) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
14 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
15 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Cử nhân) Xem chi tiết
16 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư) Xem chi tiết
17 Ngành Công nghệ Thông tin (Cử nhân) Xem chi tiết
18 Ngành Công nghệ Thông tin (Kỹ sư) Xem chi tiết
19 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
20 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
21 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
22 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
23 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
24 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
25 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Cử nhân) Xem chi tiết
26 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Kỹ sư) Xem chi tiết
27 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Cử nhân) Xem chi tiết
28 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Kỹ sư) Xem chi tiết
29 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Xem chi tiết
30 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến Trúc Xem chi tiết
Khóa đào tạo 2020
1 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cử nhân) Xem chi tiết
2 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư) Xem chi tiết
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Cử nhân) Xem chi tiết
4 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Kỹ sư) Xem chi tiết
5 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cử nhân) Xem chi tiết
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Kỹ sư) Xem chi tiết
7 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Cử nhân) Xem chi tiết
8 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Kỹ sư) Xem chi tiết
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
10 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
11 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
12 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
13 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Cử nhân) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
14 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
15 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Cử nhân) Xem chi tiết
16 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư) Xem chi tiết
17 Ngành Công nghệ Thông tin (Cử nhân) Xem chi tiết
18 Ngành Công nghệ Thông tin (Kỹ sư) Xem chi tiết
19 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
20 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
21 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
22 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
23 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
24 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
25 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Cử nhân) Xem chi tiết
26 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Kỹ sư) Xem chi tiết
27 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Cử nhân) Xem chi tiết
28 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Kỹ sư) Xem chi tiết
29 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Xem chi tiết
Khóa đào tạo 2019
1 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Cử nhân) Xem chi tiết
2 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư) Xem chi tiết
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Cử nhân) Xem chi tiết
4

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Kỹ sư)

Xem chi tiết

5 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cử nhân) Xem chi tiết
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Kỹ sư) Xem chi tiết
7 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Cử nhân) Xem chi tiết
8 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Kỹ sư) Xem chi tiết
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
10 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
11 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Cử nhân) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
12 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
13 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Cử nhân) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
14 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
15 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Cử nhân) Xem chi tiết
16 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư) Xem chi tiết
17 Ngành Công nghệ Thông tin (Cử nhân) Xem chi tiết
18 Ngành Công nghệ Thông tin (Kỹ sư) Xem chi tiết
19 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
20 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
21 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
22 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
23 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Cử nhân) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
24 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
25 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Cử nhân) Xem chi tiết
26 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Kỹ sư) Xem chi tiết
27 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Cử nhân) Xem chi tiết
28 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Kỹ sư) Xem chi tiết
29 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Xem chi tiết
Khóa đào tạo 2018
1 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư) Xem chi tiết
2 Ngành Công nghệ Thông tin (Kỹ sư) Xem chi tiết
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết
4 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường Xem chi tiết
5 Ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị Xem chi tiết
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Kỹ sư) Xem chi tiết
7 Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (Kỹ sư) Xem chi tiết
8 Công nghệ Vật liệu (Kỹ sư) Xem chi tiết
9 Sinh học ứng dụng (Kỹ sư) Xem chi tiết
10 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Xem chi tiết
11 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư) Xem chi tiết
12 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Kỹ sư) Xem chi tiết
13 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Kỹ sư) Xem chi tiết
14 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử (Kỹ sư) Xem chi tiết
15 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
16 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
17 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Kỹ sư) Chuyên ngành Điện tử máy tính- mạng truyền thông Xem chi tiết
Khóa đào tạo 2017
1 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Kỹ sư) Xem chi tiết
2 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ sư) Xem chi tiết
3 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Kỹ sư) Xem chi tiết
4 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Hệ thống Cung cấp điện Xem chi tiết
5 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Kỹ sư) Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Xem chi tiết
6 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư) Xem chi tiết
7 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ sư) Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Xem chi tiết